Valdemārpils vidusskolas skolēnu pašpārvalde darbojas no 1996./1997.mācību gada. To izveidoja skolas direktore Zinta Valdmane. 

Pašpārvaldes darbības mērķis: Veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas dzīves veidošanā, mācību, audzināšanas darba uzlabošanā, ārpusstundu pasākumu organizēšanā, balstoties uz skolēnu, pedagogu, administrācijas vajadzībām.

Galvenie rīcības virzieni:

  • skolēnu interešu, vajadzību izzināšana un saskaņošana ar pedagogu, administrācijas vajadzībām;
  • skolas tradīciju izkopšana;
  • ārpusstundu pasākumu/aktivitāšu organizēšana visu vecumu skolēniem;
  • skolas tēla popularizēšana un skolas pārstāvniecība ārpusskolas pasākumos/aktivitātēs;
  • iesaistīšanās svarīgu lēmumu pieņemšanā kopā ar skolas administrāciju un skolas domi;
  • skolas vides un mikroklimata uzlabošana;
  • iesaistīšanās mācību un audzināšanas darba uzlabošanā.