Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Valdemārpils vidusskolā sesto gadu īsteno projektu PuMPuRS – “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.”
Projekta ietvaros izglītojamiem tiek sniegts konsultatīvs un emocionāls atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, kā arī mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
2022./2023.m.g.1.ceturksnī trīs izglītojamiem sagatavoti un uzsākti īstenot individuāli  atbalsta pasākumi. Lai pedagoģiski efektīvi risinātu mācību sasniegumu augstāku līmeni, izglītojamiem identificēti riski un nodrošināts  konsultatīvs atbalsts. Atbalsta pasākumu īstenošanā iesaistīti divi pedagogi.

            Projekta koordinatore - Vita Sidra

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.

Projekta koordinatore - Daina Vasioleka

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022. 


Projekta mērķisNodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta koordinators – Andris Dzenis

Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls

        Latvijā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. 

 Projekta koordinatore - Daina Vasioleka